പനി വന്നാല്‍ ഉടന്‍ പാരസെറ്റമോള്‍ വിഴുങ്ങുന്നവര്‍ ഇതറിയുന്നുണ്ടോ ?