മുടി പോയവര്‍ നിരാശര്‍ ആവേണ്ട ഈ ഡോക്ടര്‍ സ്വന്തം തലയില്‍ മുടി പിടിപ്പിച്ചു

മുടി

മുടി പോയവര്‍ നിരാശര്‍ ആവേണ്ട ഈ ഡോക്ടര്‍ സ്വന്തം തലയില്‍ മുടി പിടിപ്പിച്ചു !!! പരിഹാരം ഉണ്ട്.