അസുഖം ഏതുമായിക്കോട്ടെ ഈ മരുന്നിനു മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കും

അസുഖം

അസുഖം ഏതുമായിക്കോട്ടെ ഈ മരുന്നിനു മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കും. ഈ വീഡിയോ കാണൂ. ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ. Courtesyy: sasi annan.