കാരണങ്ങളും അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഡോക്ടർ

അലർജിയും, തുമ്മലും… കാരണങ്ങളും അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നു. ഈ അറിവും സന്ദേശവും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യാം കൂടുതൽ വിഡിയോക്കായിKairali Health
ഹെയര്‍ ഡൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ കാണൂ https://www.youtube.com/watch?v=VoZAT5pVwrg