പാൽപ്പാടയിൽ നിന്നും ശുദ്ദമായ നെയ്യ് തയ്യാറാക്കാം

നെയ്യ്

പാൽപ്പാടയിൽ നിന്നും ശുദ്ദമായ നെയ്യ് തയ്യാറാക്കാം. ഈ വീഡിയോ കാണൂ. അതുപോലെ ചെയ്യൂ. courtesy: Akkus Cooking