ഈ രോഗികൾ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

മരുന്ന്

മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. Prof: Dr. Sahasranam K.V. Senior Consultant Cardiologist at Baby Memorial Hospital Calicut. വിശദമായി പറഞ്ഞു തരുന്ന വീഡിയോ താഴെ നല്‍കുന്നു. കുര്റെസി: Arogyam