പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ 280 എത്തിയ ഷുഗർ നോർമലാക്കിയ പ്രവാസിയുടെ അനുഭവം

ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രമേഹം ഉണ്ടെന്നു മനസിലായപ്പോൾ സുഹൃത്തായ സുജിത് ജോയ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആണ് ചുവടെ .ജീവിത ശൈലി രോഗമായ പ്രമേഹം മാറാൻ നമുക്ക് തന്നെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം. സുജിത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയാം മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാം.