റോഡരുകിൽ വിൽക്കുന്ന കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കാമോ

കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ്

റോഡരുകിൽ വിൽക്കുന്ന കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് മാരക വിഷം. മോഹനന്‍ വൈദ്യര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ കാണൂ.