ഒരു തവണ തടവി നോക്കു മുഖത്തിലുള്ള തഴമ്പ്, പരു, ചുളിവ്, നീക്കി വെളുപ്പാകും

ഒരു തവണ

ഒരു തവണ തടവി നോക്കു മുഖത്തിലുള്ള തഴമ്പ്, പരു, ചുളിവ്, നീക്കി വെളുപ്പാകും. ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Courtesy: sasi annan