നല്ല ഉള്ള് ഉള്ള ബലം ഉള്ള മുടി വേര് മുതൽ ഉണ്ടാകും ഇത് മാത്രം മതി


നല്ല ഉള്ളോടെ മുടി തഴച്ചു വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് പരീക്ഷിക്കാം നല്ല ഉള്ളോടെ മുടി കട്ടിക്ക് വളരും .വീഡിയോ കാണുക പുതിയ അറിവ് എന്ന് തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്യാം