നരച്ച മുടി കറുപ്പായി മാറും മുത്തശ്ശി വൈദ്യം

നരച്ച മുടി

നരച്ച മുടി ഇന്ന് പ്രായഭേദമെന്യേ ആളുകളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൌന്ദര്യ പ്രശ്നമാണ്. നരച്ച മുടി കറുപ്പായി മാറും മുത്തശ്ശി വൈദ്യം കാണാം.