ആയുസ്സില്‍ ഒരിക്കലും പല്ലുവേദന, പോട് എന്നിവ വരാതിരിക്കാന്‍..

പല്ലുവേദന

ആയുസ്സില്‍ ഒരിക്കലും പല്ല് വേദന, പോട് വരാതിരിക്കാനും. വേദന വന്നാല്‍ ഉടന്‍ ശമിപ്പിക്കാനും ഫലപ്രദമായ മാര്‍ഗ്ഗം. ഈ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യൂ.