നല്ല ബലമുള്ള കട്ടിയുള്ള മുടി വേര് മുതൽ കിളിർക്കാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എണ്ണ തയ്യാറാക്കാം വീട്ടിൽ

മുടി കിളിർക്കാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എണ്ണ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം