തണ്ണിമത്തന്‍ കുരു എന്ന അത്ഭുതം

തണ്ണിമത്തന്‍ കുരു

തണ്ണിമത്തന്‍ കുരു വെള്ളത്തിലിട്ടു തിളപ്പിച്ച് ഈ വെള്ളം കുടിയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയൂ. ഈ വീഡിയോ കാണൂ.