എണ്ണ കാലിനടിയില്‍ പുരട്ടി കുളിയ്ക്കൂ

എണ്ണ കാലിനടിയില്‍

കുളി നമ്മുടെ ആരോഗ്യശീലങ്ങളില്‍ പ്രധാനമാണ്. ആരോഗ്യശീലങ്ങളില്‍ മാത്രമല്ല, സൗന്ദര്യത്തിനും വൃത്തിയ്ക്കുമെല്ലാം ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണിത്. എണ്ണ കാലിനടിയില്‍ പുരട്ടി കുളിച്ചാല്‍… വീഡിയോ കാണാം. Courtesy: EasyHealth