മാമ്പഴവും ഇളനീരും കഴിക്കുന്നവര്‍ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കൂ.

മാമ്പഴവും ഇളനീരും

മാമ്പഴവും ഇളനീരും കഴിക്കുന്നവര്‍ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കൂ. സമൂഹത്തിന്റെ നന്മക്കു വേണ്ടി ഇത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ. Courtesy: Kaumudy