തൈരും മീന്‍കറിയും ഒരുമിച്ചു കഴിക്കാമോ?

തൈരും മീന്‍കറിയും

തൈരും മീന്‍കറിയും ഒരുമിച്ചു കഴിക്കാമോ? ഡോക്ടര്‍ മറുപടി തരുന്ന ഈ വീഡിയോ കാണാം. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് കൂടി ഈ അറിവ് പങ്കു വെയ്ക്കൂ. courtesy: esSENSE Freethinkers’ Diary