കൊളസ്‌ട്രോൾ എളുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാം

കൊളസ്‌ട്രോൾ

കൊളസ്‌ട്രോൾ എളുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാം. വിശദമായി Aster MIMS Calicut Chief Nutritionist Sherin Thomas പറഞ്ഞു തരുന്നു. വീഡിയോ കാണാം.