രാത്രി ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അറിയുക.

മൊബൈൽ

രാത്രി ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അറിയുക. നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മാറാരോഗം. താഴെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണൂ. Courtesy: COLOURS MEDIA